Propisi i obrasci


Zakonska prava i obaveze

 

Bulevar omladinska i studentska zadruga Beograd

Položaj Omladinske zadruge regulisan je Zakonom o zadrugama ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015).

 

Omladinska Zadruga je pravno lice, koja predstavlja poseban oblik organizovanja fizičkih lica (u daljem tekstu: zadrugar) koja poslovanjem na zadružnim principima ostvaruju svoje ekonomske, socijalne, kulturne i druge interese i koja upravljaju i kontrolišu poslovanje zadruge.

 

Zadrugar je fizičko lice koje je član zadruge i u celosti ili delimično posluje preko omladinske zadruge, odnosno koje preko zadruge prodaje svoje proizvode odnosno usluge, nabavlja proizvode ili koristi usluge potrebne za obavljanje svoje delatnosti ili na drugi način neposredno učestvuje u obavljanju delatnosti radi kojih je omladinska zadruga osnovana.

 

Studentsko-omladinske zadruge, na organizovan način obezbeđuju zadrugarima obavljanje privremenih i povremenih poslova kod privrednih subjekata u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast rada, a u cilju sticanja dopunskih sredstava za školovanje i zadovoljenje osnovnih socijalnih, kulturnih i drugih ličnih i zajedničkih potreba.

 

Omladinska i studentska Zadruga uživa posebnu zaštitu Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave u obavljanju njene pretežne delatnosti.

 

Odredbom člana 198. Zakona o radu data je mogućnost poslodacu da može za obavljanje radi obavljanja privremenih poslova i zapošljavanja da zaključi ugovor sa licem koje je član omladinske ili studentske zadruge u skladu sa propisima o zadrugama za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini.

 

Privremeni i povremeni poslovi su vremenski ograničeni.

Određeni posao ne može trajati duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini, a svakog radnog dana može ga obavljati jedno ili više lica. Takođe, jedno lice može kod istog poslodavca da radi najduže 120 radnih dana na jednom poslu, a po završetku tog posla, može da zaključi ugovor o privremenim i povremenim poslovima za obavljanje drugih poslova.

Prema tome, nakon isteka ugovora o Privremenim i povremenim poslovima, poslodavac može sa istim licem da zaključi novi ugovor o privremenim i povremenim poslovima za obavljanje drugih poslova koji ne traju duže od 120 radnih dana. Takođe, Zakonom o radu nije propisano da li poslovi koji se obavljaju po osnovu ovih ugovora treba da budu iz delatnosti ili van delatnosti poslodavca,

Pojedinačnim ugovorom o obavljanju privremeno povremenih poslova i privremenom zapošljavanju preko omladinske zadruge Poslodavac posebno ugovara: vrstu poslova, period rada, radno vreme i stručnu spremu za konkretni posao, odnosno unosi lične podatke o članu Omladinske zadruge.

U slučaju promene vrste posla na kojima radi član Omladinske ili studentske Zadruge, poslodavac će zakljuciti novi ugovor, ili anex ugovora, i naznačiti vrstu i dužinu trajanja takvog posla.

 

Poslodavac može radno da angažuje zadrugara omladinske, odnosno studentske zadruge, pod uslovom da ima uput od omladinske zadruge za rad kod poslodavca ili se zaključuje ugovor između zadruge i poslodavca kojim se utvrđuju obaveze, prava i uslovi rada člana zadruge.

Generalnim ugovorom o saradnji definišu se uslovi za obavljanje poslova preko Omladinske zadruge i zapošljavanje radnika.

 

Sve ugovorene privremene poslove i zapošljavanje zadrugar angažovan preko Omladinske zadruge Bulevar obavlja pod neposrednim rukovodstvom, uputstvima i nadzorom naručioca-poslodavca ,  u slučaju drugačije potrebe Omladinska Zadruga i poslodavac zaključiće poseban ugovor.

Poslodavac i Omladinska zadruga samostalno se opredeljuju da li će pre upućivanja omladinca na rad kod poslodavca zaključiti ugovor ili će Omladinska zadruga samo dati uput.

 

Naručilac je obavezan da primi na rad samo zadrugara koji ima uredno otvoren uput za rad i člansku kartu omladinske zadruge “BULEVAR”.


Poslodavac može i sam da nadje radnika radi zapošljavanja na privremeno povremenim poslovima, u smislu ovog ugovora, ali ga prethodno mora uputiti u Omladinsku Zadrugu radi prijave i otvaranja uputa za rad, ukoliko ispunjava uslove za sticanje statusa zadrugara prema zadružnim pravilima.

 

Bez obzira koji je akt osnov za radno angažovanje, isti mora da sadrži osnovne elemente ugovora , obaveze i prava poslodavca i zadrugara i uslove rada koje je poslodavac dužan da obezbedi zadrugaru za vreme radnog angažovanja.  [pravni osnov -misljenje ministarstva]

 

Prilikom zapošljavanja preko Omladinske zadruge, obaveze poslodavca gde zadrugar radi su;  

-obaveza zaključivanja pojedinačnog ugovor o privremenim poslovima sa zadrugarom – navedenim ugovorom se precizno definišu sva prava i obaveze kako Zaposlenog tako i poslodavca

- vođenje evidencije radnog učinka radnika koji obavlja poslove preko zadruge (na obrascu uputa ili obračunskom listu) – ova vrsta evidencije je značajna za zadrugare koji na taj način imaju dokaz o ostvarenom random iskustvu

- isplata ugovorene naknade Omladinskoj i studentskoj zadruzi – predstavlja garanciju isplate studentima i mladima za obavljene studentske poslove.

- Upravljanje procesom rada i neposredni nadzor nad radnicima zaposlenim preko Omladinske zadruge

- obezbeđivanje neophodne opreme i sredstava za rad –garantuje maksimalnu zaštitu mladima zaposlenim preko Omladinske zadruge

-poštovanje propisa o  minimalnoj osnovici za uplatu socijalnih doprinosa... [pregled min.osnovice zarade] Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005 I 91/2015),

uređuje se sprovođenje i unapređivanje bezbednosti i zdravlja na radu lica koja učestvuju u radnim procesima, kao i lica koja se zateknu u radnoj okolini, radi sprečavanja povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom.
Poslodavac je dužan da organizuje poslove za bezbednost i zdravlje na radu.

Zaposleni je dužan da primenjuje propisane mere za bezbedan i zdrav rad, da namenski koristi sredstva za rad i opasne materije, da koristi propisana sredstava i opremu za ličnu zaštitu na radu i da sa njima pažljivo rukuje, da ne bi ugrozio svoju bezbednost i zdravlje kao i bezbednost i zdravlje drugih lica.

Zaposleni je dužan da pre početka rada pregleda svoje radno mesto uključujući i sredstva za rad koja koristi, kao i sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu, i da u slučaju uočenih nedostataka izvesti poslodavca ili drugo ovlašćeno lice.

Zaposlenom je zabranjeno da samovoljno isključuje, menja ili uklanja bezbednosne uređaje na sredstvima za rad.

Pre napuštanja radnog mesta zaposleni je dužan da radno mesto i sredstva za rad ostavi u stanju da ne ugrožavaju druge zaposlene.


Za povredu na radu odgovoran je poslodavac kod koga se radovi izvode, koji je po zakonu obavezan da na poslovima na kojima se radovi izvode preduzme sve mere radi obezbeđenja i zaštite života i zdravlja zaposlenih koji rade na tim poslovima.

U slučaju povrede na radu, povrednu listu popunjava poslodavac kod koga se povreda dogodila.  (izveštaj o povredi)

 

 

Bruto cena rada prilkom zapošljavanja radnika utvrdjena je jedinstvenim cenovnikom – ponudom omladinske i studentske Zadruge/po grupi poslova.

Poslodavac Omladinskoj zadruzi uplaćuje naknadu za rad u bruto iznosu (po cenovniku ) i taj iznos predstavlja  prihod  Omladinske zadruge i zadrugara. Iz ostvarenog bruto prihoda koji pripada zadrugaru, zadruga obračunava i uplaćuje porez na dohodak građana, doprinose za socijalno osiguranje i obračunava neto iznos za isplatu zadrugaru.

 

Bruto cena rada podrazumeva sve obaveze poslodavca  koje Omladinska zadruga prilikom obavljanja poslova preko zadruge mora da plati u ime i za račun zadrugara iz ostvarene zarade zadrugara (porezi i doprinosi na teret radnika i poslodavca) u skladu sa zakonom i zadružnim pravilima.

U slučaju potrebe - za posebne uslove angažovanja mogu se utvrditi i drugačiji uslovi za obračun zarade zadrugara, odnosno izmeniti cena rada.

 

Sredstva ostvarena radom zadrugara, koja poslodavac uplaćuje Omladinskoj zadruzi u bruto iznosu sastoje se od:

1) neto zarade, odnosno naknade za rad zadrugara
2) sredstva za troškove poslovanja i druge zajedničke potrebe (članski doprinos)
3) sredstva za plaćanje poreza, doprinosa i drugih javnih obaveza 

 

Obaveze Omladinske i studentske zadruge :

-       vršenjenje selekcije i regrutovanje kandidata po odgovarajućim profilima i  zahtevima poslodavca, objavljivanje oglasa, edukacija i dokvalifikacija pre zapošljavanja radnika

-       Omladinska Zadruga je dužna da vodi knjigu zadrugara.

-       Način vođenja knjige zadrugara, prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti obavlja se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

-       U knjigu zadrugara upisuje se: lično ime, jedinstveni matični broj zadrugara, odnosno za stranca broj pasoša i država izdavanja ili broj lične karte za stranca u skladu sa zakonom kojim se uređuju uslovi za ulazak, kretanje i boravak stranaca na teritoriji Republike Srbije, poslovno ime, adresa sedišta, matični broj pravnog lica u slučajevima složene zadruge; datum sticanja statusa zadrugara; vrsta, datum i iznos upisanog uloga zadrugara; datum i iznos uplaćenog, odnosno unetog uloga; datum, iznos i način plaćanja članarine; datum i način prestanka statusa zadrugara i datum isplate uloga.

-       Omladinska Zadruga je dužna da trajno čuva knjigu zadrugara i da je redovno ažurira.

-       Zadruga je dužna da knjigu zadrugara drži u sedištu Omladinske zadruge.

-       Omladinska zadruga vodi evidenciju o  sastavljanje računa za izvršene usluge zadrugara angažovane na poslovima preko zadruge (izlazne fakture)

-       Knjigovodstveni poslovi i poslovne transakcije omladinske zadruge pri zapošljavanju radnika - isplata naknade za rad zadrugaru, izrada obračuna i kalkulacija zarada,obračun  i  uplata poreza na dohodak građana

vođenje pdv evidencija

-       plaćanje doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja,vođenje radnih evidencija  i evidencija zarada za zaposlene preko Omladinske zadruge, podnošenje poreskih prijava, prijave-odjave pred Centralnim registrom na socijalno osiguranje i evidencija radnog staža kod nadležnih fondova PIO i ZDR

-       pravno zastupanje  u  spornim potraživanjima  za  izvršene usluge
predstavljanje zadrugara  na tržistu, kreiranje ponude, poslovni ugovori,
druge knjigovodstvene  evidencije…

 

Zapošljavanjem preko Omladinske zadruge,  zadrugari ostvaruju sledeća prava:

 • - pravo na naknadu za rad i  dr. troškove u vezi sa radom – mogućnost postizanja zadovoljavajuće finansijske kompenzacije – posebna pogodnost za studentske poslove
 • Zaštita na radu, o čemu posebnu evidenciju vode kako poslodavac tako i Omladinska i studentska zadruga
 • pravo na obavezno socijalno osiguranje za slučaj povrede na radu ili profesionalnog oboljelja – posebna zaštita predviđena zakonom za obavljanje poslova preko Omladinske zadruge
 • - pravo na zdravstvenu zaštitu po osnovu uplaćenih doprinosa, odnosno penzijski staž za lica koja nisu na školovanju ili su starija od 26 godina (nezaposleni osiguranici) – Dodatna sigurnost za zadruge koji na ovaj način u potpunosti ostvaruju benefite predviđene propisima o socijalnoj zaštiti
 • - Obavljanje poslova preko omladinske zadruge je rad van radnog odnosa, što kako zaposlenima tako i poslodavcima omogućava fleksibilnije definisanje uslova zapošljavanja

 

Obavljanje poslova preko Omladinske i studentske zadruge podvgnuto je posebnom režimu poreskih propisa i poreskih obaveza koje se razlikuje  u odnosu na određenu kategoriju zadrugara 

 • Studenti i učenici na školovanju  do navršenih 26 godina života.
 • Omladinska zadruga - za lica koja, obavljaju privremene i povremene poslove preko zadruge, za vreme  školovanja /učenici i studenti do 26 god./ je obveznik uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja po osnovu povrede na radu i profesionalne bolesti  u slučajevima utvrđenim zakonom. 
 • Stope dopirinosa iznose:  za PIO 4 % i  za zdravstveno osiguranje za slučaj povrede 2%.

Na prihod koji ostvari član zadruge plaća se (član 85. Zakona o porezu na dohodak građana): 
-porez na ostale prihode po stopi od 20%  na osnovicu umanjenu za normirane troskove  ( 20%)   i tako obračunati porez se umanjuje za 40%. Pogledajte [kalkulacija obračuna zarade]

 • Nezaposlena lica - osiguranici, koji nisu na školovanju  ili su stariji od 26 godina života
 • Za lica koja obavljaju privremene i povremene poslove po ugovoru zaključenom preko omladinske zadruge osim lica (studenti i učenici) do navršenih 26 godina života ako su na školovanju, omladinska zadruga je obveznik uplate doprinosa.

 

Prevaljivanje poreskog opterećenja na Omladinsku i studentsku zadrugu omogućava ostvarivanje optimalne zarade za zadrugare.

Lice koje obavlja privremene i povremene poslove je osiguranik koji obavlja poslove po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, zaključenom u skladu sa zakonom koji uređuje radne odnose, i po tom osnovu ostvaruje ugovorenu naknadu.

 

 • Ugovorena naknada zaposlenog preko Omkadinske zadruge je naknada za rad u kojoj su sadržani porez i doprinosi koji se plaćaju na teret lica koja ostvaruju tu naknadu (bruto osnovica).
 • Osnovica doprinosa za lica koja obavljaju privremene i povremene poslove, kao i za poslodavce je ugovorena naknada po tom osnovu.

 

 • Najniža mesečna osnovica doprinosa je najniži iznos na koji se obračunavaju i plaćaju doprinosi za jedan kalendarski mesec osiguranja. Mesečna osnovica doprinosa ne može biti niža od najniže mesečne osnovice. Najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici u prethodnom kvartalu.
 • Kada je period za koji se obračunava doprinos kraći od mesec dana obračun doprinosa se vrši na srazmerni iznos najniže mesečne osnovice doprinosa srazmerno broju dana, odnosno broju časova rada u mesecu.

 

Poslodavac je dužan da doprinose iz stava 1. ovog člana obračuna i uplati istovremeno sa isplatom zarade.
Ako poslodavac ne isplati zaradu do poslednjeg dana u tekućem mesecu za prethodni mesec, dužan je da plati doprinose na najnižu mesečnu osnovicu.

Ako poslodavac ne isplati zaradu do poslednjeg dana u tekućem mesecu za prethodni mesec, dužan je da plati doprinose na najnižu mesečnu osnovicu.
Ako poslodavac ne obračuna doprinose u zakonskom roku, nadležna organizaciona jedinica poreska uprava, po službenoj dužnosti, obračunava doprinose u ime i za račun poslodavca.
Ako se zarada isplaćuje u delovima, a prvi deo zarade je manji od najniže mesečne osnovice doprinosa, poslodavac je dužan da prilikom isplate prvog dela zarade, obračuna i plati doprinose na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa.

 Obračun doprinosa za nezaposlene angažovane preko zadruge počev od 1. Avgusta 2014. godine vrši se po sledećim stopama:
- za obavezno pio - 14%  osiguranik,  +  12% za poslodavac placa.....ukupno. 26% ( stara stopa  24%)
- za obavezno zdravstveno osiguranje -   5,15%  +   5.15% ...........ukupno 10,3%  (stara stopa 12.3%)
- za osiguranje za slučaj nezaposlenosti - 0,75%. +   0.75%........... ukupno  1,5%     (stara stopa 1.5%)

 

Porez na dohodak građana se plaća po stopi od 10%  za  kategoriju  nezaposlenih osiguranika, koji nisu na školovanju ili su stariji od 26 godina. Pogledajte  [kalkulaciju obracuna zarade]