Ponuda radne snage / privremeno zapošljavanje


Ponuda radne snage / privremeno zapošljavanje


Angažovanje studenata i omladine preko Omladinske i studentske zadruge Bulevar – poslovi za studente

 

Studentska zadruga Bulevar pruža svoje usluge brzo i efikasno - po principu HITNOG SERVISA, na telefonski poziv i komunikaciju preko elektronske pošte.

Radi nalaženja adekvatnih poslova za studente, Studentska zadruga Bulevar  koordinira studentsku mrežu po svim većim gradovima Srbije.

 

Privremeni poslovi i zapošljavanje – mogućnost zapošljavanja radnika kroz privremene poslove i zapošljavanje preko omladinske zadruge, dok potreba za obavljanjem poslova postoji.

 

Poslovi za studente tj. Angažovanje studenata i mladih do 30 godina starosti posredstvom Omladinske i studentske zadruge, predstavljaju najfleksibilniji oblik zapošljavanja u zemlji.

 

Ovakav način zapošljavanja radnika i odabir poslova preko zadruge garantuju efikasno poslovanje naših klijenata uz ostvarivanje maksimalnih finansijskih ušteda.

Odabir poslova preko Omladinske i studentske zadruge, predstavlja prednost i za studente i za mlade, obzirom da zadruga kroz svoje oglase za posao, pruža najširi mogući spektar mogućnosti za zapošljavanje.

Privremeni poslovi i zapošljavanje  nisu podrgnuti strogom režimu zakonskih propisa predviđenih važećim  Zakonom o radu, te predstavljaju olakšan način zapošljavanja radnika.

 

 

Omladinska  i studentska zadruga BULEVAR vodi sve evidencije o radu i zaradama za poslodavce koji vrše ponudu svojih poslova preko zadruge , a  u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, vrši prijavu i odjavu radnika, obračun zarade i isplatu radnika po završenom poslu. Omladinska zadruga štiti  privatne podatke zzadrugara u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti. Na ovaj način Omladinska zadruga Bulevar pruža dodatne usluge koje omogućavaju olakšano rukovođenje procesom rada od strane poslodavaca.

Zapošljavanje radnika se delimično prepušta Omladinskoj zadruzi koja ima dugogodišnje iskustvo u obavljanju te vrste poslova.

Opširnije u sekciji PROPISI.

 

Za rad preko omladinske zadruge i studentska zadruga BULEVAR otvara se uput-ugovor o privremenim i povremenim poslovima, koji može da traje od 1-og dana do 120 radnih dana. Taj ugovor se može dnevno raskinuti ili produžiti u zavisnosti od Vaših stvarnih potreba.

 

Za određene poslove poslodavac ne mora sa radnikom da zaključuje ugovor o radu , već može da ga angažuje po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, po kome radnik nema sva prava koja bi inače imao kao zaposleni. Reč je o poslovima koji ne smeju da traju duže od 120 dana u kalendarskoj godini.

 

Pri angažovanju preko Omladinske i studentske zadruge BULEVAR, zadrugar ovlašćuje zadrugu da vrši potragu za poslom kroz oglase za posao i da potpisuje ugovor s poslodavcem u njegovo ime, s tim što je za svaki pojedinačni posao neophodna saglasnost za zapošljavanje radnika.

 

Poslodavci


Poslodavac pre bilo kakve saradnje sa Omladinskom zadrugom dostavlja podatke o identifikaciji svoje firme, odnosno da ukoliko vrši zapošljavanje radnika, dostavljaju OVEREN ZAHTEV RADNICIMA na tel/fax ili na e-mail zadruge i to podatke sadržane u obrascu: 

[Zahtev za radnicima]

Osim podataka o poslodavcu i radniku, ugovor o privremenim i povremenim poslovima treba da sadrži i opis posla, radno vreme, mesto obavljanja posla, period na koji se zaključuje ugovor i iznos naknade koju radniku treba da isplati poslodavac, izraženu po radnom satu ili za celokupni period za koji je angažovan. Mogu biti utvrđena i druga prava koja imaju zaposleni.

 

Ugovorom može biti predviđeno i pod kojim uslovima poslodavac može da ga otkaže (ako angažovani radnik nekvalitetno obavlja posao, na primer).Ovo predstavlja posebnu pogodnost za poslodavce obzirom da je moguće ugovoriti prestanak radnog odnosa u situacijama koje nisu izričito predviđene Zakonom o radu.

 

Omladinska i studentska zadruga Bulevar pruža mogućnosti i u smislu dostavljanja PONUDE za specifične zahteve radnog angažovanja ili tendersku ponudu , potrebno je samo da nam pošaljete UPIT  na obrascu:

[Zahtev za izradu ponude]

Zbog evidencije zadrugara koje poseduje, Omladinska i studentska zadruga Bulevar, u mogućnosti je da odgovori na specifične zahteve klijenata i da svoju ponudu prilogadi tenderskoj ponudi.

Kod velikih sistema (javni tenderi) kao i pri zaključivanju ugovora o javnim nabavka, gde postoji potreba da se organizuje poseban protokol o saradnji i posebno regulisanje odnosa kod ponuđača, Omladinska zadruga Bulevar i poslodavac zaključuju - generalni ugovor o poslovnoj saradnji sa definisanim protokolom gde na precizan način definišu prava i obaveze ugovornih strana pri zapošljavanju radnika i obavljanju poslova preko zadruge.

Na ovaj način Omladinska zadruga Bulevar kroz zapošljavanje radnika postaje aktivan učesnik u tenderskim procedurama i poželjan saradnik svakog ponuđača – poslodavca u istim.

[Primer generalnog ugovora o saradnji]

-Mišljenje Ministarstva finansija o primeni Zakona o javnim nabavkama, na usluge omladinske zadruge.>>

 

CENA RADA

Prilikom ugovaranja obavljanje poslova i zapošljavanja radnika, omladinska zadruga i poslodavac utvrđuju cenu rada u skladu sa cenovnikom zadruge, odnosno ponuđenim zaradama poslodavca.

Pre angažovanja preko Omladinske i studentske zadruge, radnici se blagovremeno obaveštavaju o ponuđenim uslovima pri zapošljavanju radnika a takođe se bliže definišu uslovi angažovanja prvobitno objavljeni u oglasu za posao.

Fleksibilna priroda rada preko Omladinske i studentske zadruge, omogućava ugovaranje optimalne naknade za izvršeni rad kako za Zaposlene tako i za Poslodavce.

Obzirom da je u ugovaranje cene rada sa poslodavcem uključena i Omladinska zadruga, to se na taj način garantuje isplata ugovorenog za izvršene poslove.

[Cenovnik rada]

 

UGOVOR O SARADNJI

Poslodavac i Omladinska zadruga potpisuju međusobni ugovor o saradnji i upućivanju zadrugara na rad kod poslodavca. Pogledajte tekst ugovora koji potpisujemo sa svim poslodavcima:

[Generalni ugovor o saradnji]

Generalnim ugovorom o saradnji definišu se uslovi za obavljanje poslova preko Omladinske zadruge i zapošljavanje radnika.

Definisanje uslova za zapošljavanje radnika generalnim ugovorom omogućava dodatnu zaštitu zaposlenih preko Omladinske i studentske zadruge.

Sve ugovorene poslove zadrugar angažovan preko Omladinske zadruge Bulevar obavlja pod neposrednim rukovodstvom,uputstvima i nadzorom narucioca-poslodavca ,  u slucaju drugacije potrebe Omladinska Zadruga i poslodavac zakljuciće poseban ugovor.

Narucilac ne moze zadrugarima angažovanim preko Omladinske zadruge poveriti obavljanje poslova koji se obavljaju pod posebnim uslovima i gde postoji povecana opasnost od povredjivanja i profesionalnih oboljenja.

 

 OBAVEZE  OMLADINSKE ZADRUGE PRI ZAPOŠLJAVANJU RADNIKA

otvaranje UPUTA OMLADINSKE ZADRUGE - Naručilac je obavezan da primi na rad samo zadrugara koji ima uredno otvoren uput za rad i clansku kartu omladinske zadruge “BULEVAR”.

Poslodavac moze i sam da nadje radnika po osnovu privremenih poslova i zapošljavanja , ali ga prethodno mora uputiti u Omladinsku zadrugu radi prijave i otvaranja uputa za rad,ukoliko ispunjava uslove za sticanje statusa zadrugara prema zadruznim pravilima.

 • izdavanje POJEDINAČNOG UGOVORA između poslodavca i radnika- Pojedinacnim ugovorom o obavljanju privremeno povremenih poslova i privremenom zapošljavanju preko omladinske zadruge Poslodavac posebno ugovara: vrstu poslova, period rada, radno vreme i strucnu spremu za konkretni posao ,odnosno unosi licne podatke o clanu zadruge.
 • U slucaju promene vrste posla na kojima radi clan Zadruge, poslodavac će zakljuciti novi ugovor , ili anex ugovora ,i naznaciti vrstu i duzinu trajanja takvog posla .
 • obezbeđivanje potrebnog broja izvršioca kroz predselekciju i regrutaciju – Omladinska zadruga Bulevar je jedina odgovorna za prvobitnu selekciju pri zapošljavanju radnika pri čemu obezbeđuje rezervne izvršioca za zamenu angažovanih radnika
 • Omladinska i studentska zadruga je odgovorna za:

- sastavljanje računa za  izvršene usluge zadrugara 
- obračun i isplata uplaćenih bruto zarada zadrugara
- vođenje radnih evidencija  i evidencija zarada, podnošenje poreskih prijava, prijave-odjave na socijalno osiguranje i evidencija radnog staža kod nadležnih fondova PIO i ZDR, pri zapošljavanju radnika preko Omladinske zadruge kao i za obavljanje drugih administrativnih poslova (potvrde, izvodi, listinzi zarada itd) – Pružanje ovih usluga od strane omladinske zadruge predstavlja dodatno rasterećenje za poslodavce koji mogu da se fokusiraju na razvoj primarne poslovne delatnosti.

 •  

 

OBAVEZE POSLODAVCA PRILIKOM ZAKLJUČENJA UGOVORA SA OMLADINSKOM ZADRUGOM

 

Poslodavac-Naručilac ima obavezu da:

 • da zaključi pojedinačni ugovor o privremenim poslovima i zapošljavanju  sa zadrugarom sa rokom trajanja do 120 dana – ugovorom se precizno definišu uslovi rada kod privremenih poslova i zapošljavanja preko Omladinske zadruge
 • da vrši redovnu evidenciju o radnom učinku radnika koji obavljaju poslove preko zadruge na obrascu uputa ili obračunskom listu – dokaz o izvršenju ugovorenih poslova
 • izvrši uplatu ugovorenih naknada za zadrugare zaposlene preko Omladinske zadruge po osnovu privremenih poslova i zapošljavanja – garancija isplate ugovorenog
 • da rukovodi procesom rada i vrši  neposredni nadzor nad radnicima i studentima zaposlenim na studentskim poslovima
 • da obezbedi opremu i sredstva za rad radnika koji obavljaju poslove preko omladinske zadruge koje garantuju maksimalnu zaštitu prilikom obavljanja poslova.
 • da poštuje minimalne osnovice za uplatu socijalnih doprinosa prilikom zapošljavanja radnika preko omladinske zadruge shodno pozitivnim zakonskim propisima

 [pregled min.osnovice zarade] 

 

Na kraju obračunskog perioda koji saglasno dogovore Omladinska zadruga I poslodavac  (mesečno, polumesečno, nedeljno), poslodavac šalje omladinskoj zadruzi evidenciju radnog učinka - prisustva zadrugara na poslu, koja predstavlja osnov za fakturisanje bruto zarada radnika koji obavljaju poslove preko Omladinske I studentske zadruge.Ova vrsta evidencije pri zapošljavanju radnika preko omladinska i studentske zadruga omogućava adekvatno praćenje izvšenja posla kako od strane poslodavaca, tako i od strane omladinska zadruge.

 

U slučaju da Poslodavac sam pronađe radnike koje , koje bi angažovao kroz privremene poslove i zapošljavanje po ugovoru preko omladinske zadruge, možete ih sami prijaviti u zadrugu, ali je potrebno da priložite sledeća dokumenta :

1. potvrdu o školovanju ( za studente indeks ) i ličnu kartu na uvid

2. za nezaposlena lica koja više nisu na školovanju, za prijavu kod zadruge treba da ponesu radnu knjižicu na uvid, zdravstvenu knjižicu i kopiju lične karte.

 

Postupak učlanjenja u Omladinsku zadrugu Bulevar je značajno olakšan pojednostavljenim procedurama a takođe i kroz stručnu pomoć koju u tom postupku pružaju zaposleni u Omladinskoj zadruzi.

 

Olakšane procedure učlanjenja dalje omogućavaju olakšano traženje poslova za studente i omladinu i zapošljavanje preko Omladinske zadruge.

[detalji postupka učlanjenja]

 

Zapošljavanje radnika preko omladinske i studentske zadruge, otvaraju uput za rad za određenog poslodavca, sa tipskim - pojedinačnim ugovorom o privremenim i povremenim poslovima. To takođe poslodavcima čini dostupnom kvalifikovanu radnu snagu dok sa druge strane studenti i mladi do 30 godina dobijaju mogućnost da steknu značajno radno iskustvo.


Naručilac - poslodavac overava ostvareni učinak radnika angažovanog preko Omladinske i studentske zadruge i vraća uput u zadrugu , odnosno dostavlja zadruzi - obračunski list - radni učinak, po završetku posla koji je značajan za zadrugara obzirom da svedoči o njegovom radnom iskustvu i učinku.

 

Poslodavac-naručilac, je obavezan da zakljuci uput za rad zadrugara odmah po zavrsetku posla, za kratkorocne poslove, a najmanje jedanput mesecno, poslodavac ce izvrsiti prijem posla(za poslove u kontinuitetu) i iskazati ostvareni ucinak  na obrascu uputa za rad. Ovakva kontrola od strane Omladinske i studentske zadruge predstavlja poseban vid zašite za zadrugare.

 

Prednosti saradnje sa Omladinskom i studentskom zadrugom Bulevar

 

Poslodavac, prilikom zapošljavanja radnika do 30 godina starosti preko omladinske zadruge kao i studenata na studentskim poslovima ima niz pogodnosti u saradnji sa zadrugom, i to:   

 • Mogućnost oslobađanja od administrativnih radnji kod prijema, zamene ili otpuštanja radnika i sa tim povezanim finansijskim uštedama
 • Mogućnost rasterećenja procesa rada vezano za kadrovske i obračunske evidencija (ugovori, obračuni,  itd.) i poveravanje tog posla Omladinskoj i stduentskoj zadruzi BULEVAR
 • oslobađa se sistematizacije radnih mesta za obezbeđene izvršioce i sa time povezanim pravnim teškoćama vezanim za tumačenje pozitivnih zakonskih propisa.
 • Studentski poslovi - povoljna obračunska kategorija radnika za povremena angažovanja za poslove preko Studentske i omladinske zadruge
 • Naručioca finansijski ne opterećuju bolovanja, godišnji odmori, odsustva radnika
 • dostupnost izvorima podataka od 15.000 aktivnih kandidata u bazi podataka Omladinske zadruge u skladu sa propisima koji regulišu zaštitu ličnih podataka građana
 • Omladinska i studentska zadruga Bulevar uvek obezbeđuje kvalifikovane rezervne izvršioce  poslova za slučaj odsustva, bolovanja
 • Finansijska ušteda regrutacije i selekcije kandidata kroz poveravanje poslova Omladinskoj zadruzi
 • Zapošljavanje radnika na celoj teritoriji Republike Srbije