O nama - Omladinska zadruga Bulevar


O nama - Omladinska zadruga Bulevar

 

BULEVAR OMLADINSKA I STUDENTSKA ZADRUGA

– poslovi i zapošljavanje -

O NAMA – OMLADINSKA ZADRUGA BULEVAR

 

Omladinska i studentska zadruga Bulevar u vršenju svoje osnovne delatnosti  i ostvarivanju svojih ciljeva – zapošljavanje radnika i  objavljivanja oglasa za posao ostvaruje saradnju sa preko 600 aktivnih poslodavaca na teritoriji Republike Srbije.

U skladu sa važećim Zakonom o zadrugama, Omladinska zadruga Bulevar, na organizovan način obezbeđuje zadrugarima obavljanje privremenih poslova i zapošljavanje kod privrednih subjekata u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast rada, a u cilju sticanja dopunskih sredstava za školovanje i zadovoljenje osnovnih socijalnih, kulturnih i drugih ličnih i zajedničkih potreba.

Usluge Omladinske zadruge vrše se po principu HITNOG servisa, uz primarno korišćenje telefonskog kontakta i elektronske pošte. Ovakav način komunikacije između Omladinske zadruge sa jedne strane i zadrugara i poslodavaca sa druge strane, drastično povećava efikasnost rada zadruge i olakšava pronalaženje adekvatnih poslova preko zadruge.

Omladinska Bulevar razvija studentsku mrežu na teritoriji svih većih gradova u Republici Srbiji (Beograd, Niš, Kragujevac, Novi Sad, Subotica, Pančevo, Zrenjanin, Čačak, Kraljevo, Novi Pazar, Kruševac, i drugi) radi obezbeđivanja i pronalaženja odgovarajućih poslova za studente i pravovremenog objavljivanja oglasa za posao.

Omladinska zadruga Bulevar pruža poslodavcima u skladu sa njihovim zahtevima, efikasnu i sveobuhvatnu uslugu u vezi zapošljavanja radnika svih profila širom teritorije Republike Srbije, a takođe ostvaruje i neophodnu saradnju sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, državnim organima i organizacijama u Republici Srbiji zaduženim za zapošljavanje radnika kao i ostalim predstavnicima javnog i privatnog sektora. Ova saradnja garantuje zapošljavanje radnika u skladu sa zakonom i neophodnu institucionalnu zaštitu članova studentske zadruge.

Usluga Omladinske zadruge Bulevar obuhvata ne samo objavljivanje oglasa za posao, pronalaženje odgovarajućeg profila zaposlenih u skladu sa zahtevima poslodavaca, i pronalaženje odgovarajućih poslova preko zadruge, i pronalaženje poslova za studente već i prilagođavanje ponude i potražnje poslova u skladu kretanjima na tržištu rada sa posebnim naglaskom na  ponudu i potražnju sezonskih poslova u turizmu, građevinarstvu, ugostiteljstvu, trgovini i uslugama, marketingu i medijskoj produkciji, promocijama i prezentacijama, sajmovima, državnoj upravi, industriji, administraciji i ostalo kao i pružanje kompletne HR usluge i logističke podrške poslodavcima koji aktivno učestvuju na tržištu rada.

Omladinska i studentska zadruga BULEVAR posebnu pažnju posvećuje i angažovanju radnika na privremenim i povremenim poslovima u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i stvaranju uslova za privremeno zapošljavanje kada za to postoji potreba poslodavca. Prilikom zapošljavanja radnika i evidentiranja poslova za studente preko Omladinske zadruge, uzimaju se u obzir aktuelne tendencije na tržištu rada

Zapošljavanje radnika i pronalaženje poslova za studente preko Omladinske i studentske zadruge, predstavlja najefikasniju i finansijski najpovoljniju opciju za poslodavce, imajući u vidu ne samo direktna finansijska izdvajanja prema angažovanim radnicima već i izdvajanja po osnovu poreza i doprinosa, a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Republike Srbije. Privremeni poslovi i zapošljavanje predstavljaju posebnu pogodnost i zanimljivost za poslodavce, imajući u vidu uštedu vremena i troškova administracije.

Putem elektronske pošte ili telefonskog poziva , Omladinska i studentska zadruga BULEVAR, obezbeđuje objavljivanje oglasa za posao, zapošljavanje i privremeno zapošljavanje, pronalaženje poslova preko zadruge na bilo kom delu teritorije Republike Srbije pod najpovoljnijim mogućim uslovima za poslodavce.

Podnošenje zahteva Omladinskoj i studentskoj zadruzi BULEVAR, možete izvršiti popunom elektronskog Upitnika, OVDE.

 

ISKUSTVO U RADU SA STUDENTIMA I OMLADINOM

 

Osnovana pre više od 15 godina, Omladinska i studentska zadruga BULEVAR, poseduje dugogodišnje iskustvo u radu sa studentima i omladinom i ostvaruje kvalitetnu saradnju sa istim, u cilju pronalaženja poslova za studente i zapošljavanje radnika.

Omladinska zadruga poseduje i redovno ažurira evidenciju od preko 15000 aktivnih kandidata koji traže posao i odgovarajuću evidenciju ponude i potražnje poslova i evidenciju oglasa za posao.

Evidencija aktivnih kandidata se svake godine uvećava za novo učlanjenih 9000 članova – studenata i nezaposlenih radnika do 30 godina, različitog stepena stručnosti i svih mogućih vrsta zanimanja. Ovakav način vođenja evidencije od strane Omladinske i studentske zadruge Bulevar olakšava pronalaženje poslova za studente i zapošljavanje radnika.

Kroz Omladinsku i studentsku zadrugu BULEVAR, od osnivanja do danas prošlo je preko 120000 članova, koji su se uspešno ostvarili pravo na rad i privremeno zapošljavanje preko oglasa za posao i pronašli odgovarajući posao shodno svojim kvalifikacijama i stručnosti.

Evidencija koju poseduje Omladinska i studentska zadruga Bulevar i koja se vodi prilikom zapošljavanja radnika i pronalaženja poslova preko zadruge kao i knjiga zadrugara se čuva trajno i u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima obzirom da ista sadrži i lične podatke o zadrugarima.

Način vođenja knjige zadrugara, prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti obavlja se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Omladinska zadruga je dužna da trajno čuva knjigu zadrugara i da je redovno ažurira.

Zadruga je dužna da knjigu zadrugara drži u sedištu Omladinske i studentske zadruge.

Zadrugari Omladinske i studentske zadruge imaju pravo uvida u knjigu zadrugara i pravo na izvode iz knjige zadrugara.

Poverioci Omladinske zadruge i druga ovlašćena lica koja imaju pravni interes imaju pravo uvida u knjigu zadrugara na osnovu pisanog zahteva.

Po prestanku omladinske zadruge, po bilo kom osnovu, odnosno nakon brisanja omladinske zadruge iz Registra, zakonski zastupnik zadruge ili drugo ovlašćeno lice, dužno je da knjigu zadrugara preda nadležnom arhivu na teritoriji na kojoj je osnovana zadruga, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju obaveze organa, ustanova, preduzeća i drugih pravnih lica u toku čijeg rada nastaje registraturski materijal i arhivska građa.

Omladinska i studentska zadruga uživa posebnu zaštitu Republike Srbije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave u obavljanju njene pretežne delatnosti.

 

Omladinska i studentska zadruga BULEVAR pruža na teritoriji Republike Srbije usluge:

-       Zapošljavanje radnika na privremenim i povremenim poslovima

-       Vođenje evidencije oglasa za posao objavljenih od strane poslodavaca (poslovi za studente i zapošljavanje radnika do 30 godina starosti)

-       Zapošljavanje radnika na sezonskim poslovima

-       Zapošljavanje radnika na određeni vremenski period (rad na određeno)

-       Pronalaženje adekvatnih poslova za studente u skladu sa njihovim željama i mogućnostima za rad

 

Poslodavac, prilikom angažovanja studenata ili zapošljavanja radnika do 30 godina starosti preko Omladinske zadruge , ostvaruje značajne uštede u redovnom poslovanju te se na taj način: 

 

-       oslobađa se troškova administracije koje se odnose na zapošljavanje radnika, zamene ili otpuštanja radnika

-       oslobađa dužnosti vođenja kadrovske i obračunske evidencije vezane za zapošljavanje radnika i poslove preko zadruge što posebno važi za privremene poslove i zapošljavanje.

-       smanjuje rizik zapošljavanja radnika koji predstavljaju neadekvatnu i nestručno angažovanu radnu snagu

-       ostvaruje vremensku uštedu prilikom objavljivanja oglasa za posao preko omladinske zadruge;

 

Poslodavac značajnu finansijsku uštedu može ostvariti i poveravanjem kompletne HR delatnosti Omladinskoj i studentskoj zadruzi BULEVAR koja tu ulogu obavlja na maksimalno stručan i profesionalan način i primenjuje inovacije u odnosu na postojeće tržište rada.

 

Nove performanse HR usluga:

Omladinska zadruga & HR agencija [usluge]

 

Omladinska i studentska zadruga Bulevar pored zapošljavanja radnika i evidencije oglasa za posao, nudi uslugu kompletne kadrovske podrške svim sektorima privrede:

 • Privatni sektor – prilagođavanje kretanjima na tržištu rada, uvođenje inovacija u poslovanju vezanim za HR Sektor prilikom zapošljavanja radnika kao i praćenje pozitivnih zakonskih propisa u oblasti radnog prava
 • Javni sektor – uvođenje inovacija i primena sistemskih rešenja prilikom zapošljavanja radnika u javnom sektoru, ostvarivanje ušteda kroz privremene poslove i zapošljavanje, saradnja sa sindikalnim organizacijama
 • Omladinska I studentska zadruga BULEVAR  pruža usluge podrške u zapošljavanju radnika i pronalaženju poslova preko omladinske zadruge i HR agencije, kao i agencije za privremeno zapošljavanje u sledećim sektorima:
 • Poljoprivreda, industrija, građevinarstvo, usluge, saobraćaj, trgovina, turizam, ugostiteljstvo, zanatstvo, bankarstvo, komunalna privreda, obrazovanje, nauka, kultura i informacije, zdravstvo.

 

Omladinska i studentska zadruga BULEVAR preko svoje agencije za privremeno zapošljavanje I HR agencije nudi inovativna rešenja za zapošljavanje radnika

 

- Usluge eksternog angažovanja radne snage preko Omladinske zadruge - ponuda profesionalnih kadrovskih usluga prilikom zapošljavanja radnika

 

Omladinska zadruga & HR agencija.

 

Kadrovske usluge -BULEVAR- HR USLUGE

 

Omladinska i studentska zadruga BULEVAR u domenu privremenog zapošljavanja radnika pruža usluge koje omogućavaju poslodavcima da se fokusiraju na strateška pitanja upravljanja kvalitetom kada su zaposleni u pitanju.

Omladinska zadruga preko svoje HR Agencije preuzima ulogu poslodavca u domenu ljudskih resursa kako bismo omogućili kompanijama da smanje svoje administrativne troškove i da posluju unutar pravnih okvira.

 • Ustupanje radnika u skladu sa važećim zakonskim propisima – preuzimanje uloge formalnog poslodavca od Omladinske i studentske zadruge i HR agencije BULEVAR – vođenje računa o svim pitanjima vezanim za profesionalnu administraciju i obračun zarade.
 • Usluga preuzimanja radnika od drugog poslodavca (Outstaffing usluge) - Outstaffing pruža mogućnost kompanijama da celokupno poslovanje ili njegove delove prenesu na Agenciju za privremeno zapošljavanje BULEVAR tako što će ljudi već zaposleni kod klijenta ili izabrani od strane klijenta ili nekog drugog pružaoca usluga biti preneti na platni spisak drugog poslodavca.

Omladinska i studentska zadruga BULEVAR će preko svoje HR Agencije a u saradnji sa Poslodavcem koji preuzima radnika će biti odgovoran za obračun poreza, administraciju osoblja, usaglašenost sa zakonima i sva pravna pitanja u skladu sa Zakonom o radu u Srbiji, dok će klijent nastaviti da rukovodi osobljem obezbeđenim kroz outstaffing. 

Privremeni poslovi i zapošljavanje (Staff leasing usluge) – Privremeno zapošljavanje je nov koncept zapošljavanja na tržištu radne snage u Srbiji. Naime, u privremenom zapošljavanju Omladinska  i studentska zadruga Bulevar preko svoje agencije za privremeno zapošljavanje radnika ,odabrane kandidate zapošljava kao svoje radnike, a potom ih ustupa klijentu. Između Agencije za privremeno zapošljavanje i radnika potpisuje se Ugovor o radu, a između Agencije za privremeno zapošljavanje i klijenta, ugovor o pružanju usluga ili ugovor o ustupanju radnika.

Privremeno i povremeno zapošljavanje preko Omladinske i studentske zadruge Bulevar -  radi se o poslovima koji su vremenski ograničeni i da ne mogu trajati duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini pri čemu se zaključuje pisani ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova sa:

 1. nezaposlenim licem;
 2. zaposlenim koji radi nepuno radno vreme – do punog radnog vremena i
 3. korisnikom starosne penzije.

 

Omladinska i studentska zadruga BULEVAR vrši fleksibilno zapošljavanje radnika na svim vrstama poslova, kratkoročno i dugoročno bez pravljenja ograničenja u godinama starosti angažovanih radnika.

 

Omladinska i studentska zadruga BULEVAR preko svoje agencije za privremeno zapošljavanje  prema potrebama klijenata zapošljava radnike na duži ili kraći rok.

 

Usluga u sebi uključuje obavezu zapošljavanja radnika od strane Omladinske zadruge kao i administrativno vođenje radnih odnosa, PP poslova,  obezbeđivanje potrebnog broja i kvalifikovanog kadra.

 

Prednost korišćenja usluga zapošljavanja radnika preko Omladinske zadruge  i HR agencije su:

 • Smanjenje troškova poslovanja  kadrovske službe klijenata
 • Smanjenje obima posla klijenta vezanih računovodstvene poslove  i  troškove u vezi sa tim
 • Smanjenje troškova  bankarskih transakcija vezanih za provizije, isplate, prenos novca
 • Vođenje poslova preko zadruge eliminišite mogućnost greške u slučaju poveravanja poslova
 • Praćenje aktuelne zakonske regulative od strane omladinske zadruge
 • Povećanje efikasnosti poslovanja zaposlenih na dnevnoj bazi

 

Omladinska zadruga BULEVAR & HR agencija pruža usluge HR consultinga :

 • Savetovanje klijenata u vezi sa zapošljavanjem radnika
 • Consulting klijenata  u vezi sa vođenjem obaveznih kadrovskih evidencija za zaposlene
 • Izrada ugovora o radu  prilikom zapošljavanja radnika
 • Poreska optimizacija poslovanja klijenata za novo-zaposlene radnike – mogućnost ostvarivanja poreskog oslobođenja i povraćaja poreza,
 • Pružanje informacija i saradnja sa organizacijama PIO, RFZO, NSZ i drugim državnim institucijama,
 • Zapošljavanje radnika koji se nalaze na evidenciji tržišta rada (poslovi za studente, nezaposlene)
 • Olakšice prilikom obezbeđivanja studentskih poslova preko Studentske zadruge
 • Obračuni i isplata zarada,  obračuni bolovanja, i pružanje pratećih knjigovodstvenih usluga od strane Omladinske zadruge BULEVAR i njene HR agencije.

 

Omladinska i studentska zadruga BULEVAR za potrebe svojih klijenata vrši i usluge :

PROMOVISANJA  svih vrsta proizvoda i brendova, na različitim lokacijama u Beogradu i Srbiji,  sa svim potrebnim  ljudstvom - promoterima , promoterkama, promoliderima, organizatorima i koordinatorima kampanja,  sa svom potrebnom opremom  i  reklamnim rekvizitima po zamisli klijenata, a u našoj realizaciji i u vezi sa tim zapošljavanje radnika, pronalaženje poslova za studente i objavljivanje oglasa za posao.

 

Omladinska zadruga Bulevar & HR agencija omogućavaju svojim klijentima zajedno mogu Vam omogućiti:

 • Angažovanje profesionalnog radnog osoblja kroz privremene poslove i zapošljavanje
  upravljanje korporativniom komunikacijama vezanim za zapošljavanje radnika kroz jedno mesto komunikacije
  Dugogodišnje iskustvo Omladinske zadruge i HR Agencije Bulevar u organizaciji poslovanja i efikasnost u obavljanju zadataka
 • Finansijska ušteda pri oglašavanju poslova za studente preko studentske zadruge Bulevar

 

Ispitivanje tržišta

 

Omladinska i studentska zadruga BULEVAR vrši za potrebe svojih klijenata uslugu ISPITIVANJE TRŽIŠTA i zastupljenosti brendova, robnih marki, različitih usluga na tržištu u Beogradu i svim većim gradovima u Srbiji.

 

Poslove ispitivanja tržišta za potrebe klijenata-naručioca, Omladinska i studentska zadruga Bulevar  &  HR Agencija može organizovati preko svoje mreže zadrugara kao studentske poslove:

- kroz stalne ili povremene ručne popise

- anketiranje javnog mnjenja

- obezbeđujemo zapošljavanje radnika  za call centre 

- uključivanje terenskih i kancelarijskih anektara, popisivača itd. 

 

Omladinska i sudentska zadruga Bulevar vrši usluge merenja frekvencije-prolaznosti  ljudi i vozila [Brojanje saobraćaja i ljudi], na raznim lokacijama i za različite potrebe, kroz:

 • snimanje-praćenje protoka 
 • evidentiranje frekvencije
 • opisivanje situacija
 • popisivanje
 • sve prema zahtevima klijenata, posebno prilagođeno cilju merenja

 

Ovu vrstu usluge je takođe moguće organizovati kao studentske poslove uz angažovanje većeg broja studenata na na fakultetima stručnim za ovu oblast.

 

Obezbeđivanje statista

u organizaciji Omladinske zadruge i studentske & HR agencije BULEVAR – studentski poslovi

 

STATIRANJE - publika - statisti, kompletno obezbeđivanje i  odabir statista, i organizovanje u radu prema instrukcijama naručioca kroz privremene poslove i zapošljavanje.

Za potrebe snimanja svih vrsta TV emisija, kvizova, filimova, serija, događaja, manifestacija, itd. 

Omladinska i studentska zadruga obezbeđuje veliki broj statista u kratkom roku.

BRZ ODZIV I ORGANIZACIJA.


Omladinska i studentska zadruga Bulevar, Beograd, poslovi preko zadruge