Već imate svoje radnike?


Već imate svoje radnike?

 

Zapošljavanje sopstvenih radnika preko Omladinske zadruge Bulevar

 

Mogućnost zapošljavanja radnika preko Omladinske zadruge na brz, jednostavan i fleksibilan način.

 

Privremeni poslovi i zapošljavanje studenata ili nezaposlenih lica kroz ugovor o privremenim i povremenim poslovima preko omladinske i studentske zadruge Bulevar, dok potreba za obavljanjem poslova postoji.

Prednost zapošljavanja radnika na ovaj način je fleksibilnost koja olakšava obavljanje delatnosti Poslodavaca.

 

Omladinska i studentska zadruga BULEVAR iz  Beograda, pri zapošljavanju radnika  nudi brz i kompletan servis poslodavcima za sve profile radnika, na svim lokacijama u Beogradu kao i širom Srbije kroz svoju mrežu filijala.

 

Omladinska  i studentska zadruga BULEVAR vodi sve evidencije o radu i zaradama za poslodavce koji vrše ponudu svojih poslova preko zadruge , a  u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, vrši prijavu i odjavu radnika, obračun zarade i isplatu radnika po završenom poslu. Omladinska zadruga štiti  privatne podatke zadrugara u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti. Opširnije u sekciji PROPISI.


Za rad preko omladinske zadruge otvara se uput-ugovor o privremenim i povremenim poslovima, koji može da traje od 1-og dana do 120 radnih dana. Taj ugovor se može dnevno raskinuti ili produžiti u zavisnosti od Vaših stvarnih potreba.

Za određene poslove poslodavac ne mora sa radnikom da zaključuje ugovor o radu, već može da ga angažuje po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, po kome radnik nema sva prava koja bi inače imao kao zaposleni. Reč je o poslovima koji ne smeju da traju duže od 120 dana u kalendarskoj godini.

Pri angažovanju preko Omladinske i studentske zadruge BULEVAR, zadrugar ovlašćuje zadrugu da vrši potragu za poslom kroz oglase za posao i da potpisuje ugovor s poslodavcem u njegovo ime, s tim što je za svaki pojedinačni posao neophodna saglasnost za zapošljavanje radnika.

[pogledajte detaljnu ponudu] 

 

 

Koraci za saradnju:

Odredite Neto zarade radnika

Uputite Vaše radnike u zadrugu

Evidencija prisustva i fakturisanje


 

1. Odredite NETO zaradu 

 

Ukoliko Već imate svoje radnike, pretpostavka je da imate međusobno dogovorenu cenu rada.  Na kraju obračunskog perioda koji saglasno dogovore Omladinska zadruga i poslodavac  (mesečno, polumesečno, nedeljno), poslodavac šalje omladinskoj zadruzi evidenciju radnog učinka - prisustva zadrugara na poslu, koja predstavlja osnov za fakturisanje bruto zarada radnika koji obavljaju poslove preko Omladinske i studentske zadruge. Ova vrsta evidencije pri zapošljavanju radnika preko omladinska i studentske zadruga omogućava adekvatno praćenje izvšenja posla kako od strane poslodavaca, tako i od strane omladinska zadruge.

 

U slučaju da Poslodavac sam pronađe radnike koje , koje bi angažovao kroz privremene poslove i zapošljavanje po ugovoru preko omladinske zadruge, možete ih sami prijaviti u zadrugu, ali je potrebno da priložite sledeća dokumenta :

1. - potvrdu o školovanju ( za studente indeks ) i ličnu kartu na uvid

2. - za nezaposlena lica koja više nisu na školovanju, za prijavu kod zadruge treba da ponesu radnu knjižicu na uvid, zdravstvenu knjižicu i kopiju lične karte.

[detalji postupka učlanjenja]

 

Bruto cena rada prilkom zapošljavanja radnika utvrdjena je jedinstvenim cenovnikom – ponudom omladinske i studentske Zadruge/po grupi poslova.

Bruto cena rada podrazumeva sve obaveze poslodavca  koje Omladinska zadruga prilikom obavljanja poslova preko zadruge mora da plati u ime i za račun zadrugara iz ostvarene zarade zadrugara (porezi i doprinosi na teret radnika i poslodavca) u skladu sa zakonom i zadružnim pravilima.

U slučaju potrebe - za posebne uslove angažovanja mogu se utvrditi i drugačiji uslovi za obračun zarade zadrugara, odnosno izmeniti cena rada.

Sredstva ostvarena radom zadrugara, koja poslodavac uplaćuje Omladinskoj zadruzi u bruto iznosu sastoje se od:
1) neto zarade, odnosno naknade za rad zadrugara
2) sredstva za troškove poslovanja i druge zajedničke potrebe (članski doprinos)
3) sredstva za plaćanje poreza, doprinosa i drugih javnih obaveza 

 

Prilikom ugovaranja obavljanje poslova i zapošljavanja radnika, omladinska zadruga i poslodavac utvrđuju cenu rada u skladu sa cenovnikom zadruge, odnosno ponuđenim zaradama poslodavca.

Pre angažovanja preko Omladinske i studentske zadruge, radnici se blagovremeno obaveštavaju o ponuđenim uslovima pri zapošljavanju radnika a takođe se bliže definišu uslovi angažovanja prvobitno objavljeni u oglasu za posao. [pogledajte cenovnik] 

Mi Vam nudimo jednostavan sistem obračuna zarade i troškova pomoću koeficijenata koji možete samostalno primeniti za izračunavanje ukupnog Bruto troška za isplatu Neto zarade prema računici   

   [ NETO zarada   x    koef. = BRUTO uk.trošak sa PDV ]2. Uputite Vaše radnike da se učlane u zadrugu


Na kraju obračunskog perioda koji saglasno dogovore Omladinska zadruga i poslodavac  (mesečno, polumesečno, nedeljno), poslodavac šalje omladinskoj zadruzi evidenciju radnog učinka - prisustva zadrugara na poslu, koja predstavlja osnov za fakturisanje bruto zarada radnika koji obavljaju poslove preko Omladinske i studentske zadruge. Ova vrsta evidencije pri zapošljavanju radnika preko omladinska i studentske zadruga omogućava adekvatno praćenje izvšenja posla kako od strane poslodavaca, tako i od strane omladinska zadruge.

 

U slučaju da Poslodavac sam pronađe radnike koje , koje bi angažovao kroz privremene poslove i zapošljavanje po ugovoru preko omladinske zadruge, možete ih sami prijaviti u zadrugu, ali je potrebno da priložite sledeća dokumenta :

1. -potvrdu o školovanju ( za studente indeks ) i ličnu kartu na uvid

2. -za nezaposlena lica koja više nisu na školovanju, za prijavu kod zadruge treba da ponesu radnu knjižicu na uvid, zdravstvenu knjižicu i kopiju lične karte.

[detalji postupka učlanjenja]

 

Angažovani radnici preko omladinske zadruge, otvaraju  uput za rad  za određenog poslodavca, sa tipskim - pojedinačnim ugovorom o privremenim i povremenim poslovima.


3. Evidencija pristustva na radu i fakturisanje zarada


Na kraju obračunskog perioda (mesečno, polumesečno, nedeljno), poslodavac šalje omladinskoj zadruzi evidenciju radnog učinka - prisustva zadrugara na poslu, koja predstavlja osnov za fakturisanje bruto zarada radnika.

 

 Omladinska i studentska zadruga Bulevar ima obavezu na kraju obračunskog perioda da:

 • sastavi i pošalje račun za  izvršene  usluge zadrugara 
 • obračuna i isplati uplaćene bruto zarade zadrugara
 • vodi radne evidencije  i evidencije zarada,  podnošenje poreskih prijava, prijave-odjave na socijalno osiguranje i evidencija radnog staza  kod nadležnih fondova PIO i ZDR, obavlja i druge administrativne poslove (potvrde, izvodi, listinzi zarada itd) 
 
 

OBAVEZE POSLODAVCA PRILIKOM ZAKLJUČENJA UGOVORA SA OMLADINSKOM ZADRUGOM

Poslodavac-Naručilac ima obavezu da:

 • da zaključi pojedinačni ugovor o privremenim poslovima i zapošljavanju  sa zadrugarom sa rokom trajanja do 120 dana,   
 • da vrši redovnu evidenciju o radnom učinku radnika koji obavljaju poslove preko zadruge na obrascu uputa ili obračunskom listu
 • izvrši uplatu ugovorenih naknada za zadrugare zaposlene preko Omladinske zadruge po osnovu privremenih poslova i zapošljavanja
 • da rukovodi procesom rada i vrši  neposredni nadzor nad radnicima i studentima zaposlenim na studentskim poslovima
 • da obezbedi opremu i sredstva za rad radnika koji obavljaju poslove preko omladinske zadruge
 • da poštuje minimalne osnovice za uplatu socijalnih doprinosa prilikom zapošljavanja radnika preko omladinske zadruge shodno pozitivnim zakonskim propisima  [pregled min.osnovice zarade] 

 


Prednosti saradnje sa Omladinskom i studentskom zadrugom Bulevar

 

Poslodavac, prilikom zapošljavanja radnika do 30 godina starosti preko omladinske zadruge kao i studenata na studentskim poslovima ima niz pogodnosti u saradnji sa zadrugom, i to:   

 • Mogućnost oslobađanja od administrativnih radnji kod prijema, zamene ili otpuštanja radnika i sa tim povezanim finansijskim uštedama
 • Mogućnost rasterećenja procesa rada vezano za kadrovske i obračunske evidencija (ugovori, obračuni,  itd.) i poveravanje tog posla Omladinskoj i stduentskoj zadruzi BULEVAR
 • oslobađa se sistematizacije radnih mesta za obezbeđene izvršioce i sa time povezanim pravnim teškoćama vezanim za tumačenje pozitivnih zakonskih propisa.
 • Studentski poslovi - povoljna obračunska kategorija radnika za povremena angažovanja za poslove preko Studentske i omladinske zadruge
 • Naručioca finansijski ne opterećuju bolovanja, godišnji odmori, odsustva radnika
 • dostupnost izvorima podataka od 15.000 aktivnih kandidata u bazi podataka Omladinske zadruge u skladu sa propisima koji regulišu zaštitu ličnih podataka građana
 • Omladinska i studentska zadruga Bulevar uvek obezbeđuje kvalifikovane rezervne izvršioce  poslova za slučaj odsustva, bolovanja
 • Finansijska ušteda regrutacije i selekcije kandidata kroz poveravanje poslova Omladinskoj zadruzi
 • Zapošljavanje radnika na celoj teritoriji Republike Srbije
 
 

Poslodavci


CENA RADA

Prilikom ugovaranja obavljanje poslova, Omladinska zadruga i Poslodavac utvrđuju cenu rada u skladu sa Cenovnikom zadruge, odnosno ponuđenim zaradama poslodavca.

[Cenovnik rada]

 

UGOVOR O SARADNJI

Poslodavac i Omladinska zadruga potpusuju medjusobni ugovor o saradnji i upućivanju zadrugara na rad kod Poslodavca. Pogledajte tekst ugovora koji potpisujemo sa svim poslodavcima:

[Generalni ugovor o saradnji]

 

Generalnim ugovorom o saradnji definišu se uslovi za obavljanje poslova preko Omladinske zadruge i zapošljavanje radnika.

Sve ugovorene poslove zadrugar angažovan preko Omladinske zadruge Bulevar obavlja pod neposrednim rukovodstvom,uputstvima i nadzorom narucioca-poslodavca ,  u slucaju drugacije potrebe Omladinska Zadruga i poslodavac zakljuciće poseban ugovor.

Narucilac ne moze zadrugarima angažovanim preko Omladinske zadruge poveriti obavljanje poslova koji se obavljaju pod posebnim uslovima i gde postoji povecana opasnost od povredjivanja i profesionalnih oboljenja. 

 

OBAVEZE OMLADINSKE I STUDENTSKE  ZADRUGE

-       vršenjenje selekcije i regrutovanje kandidata po odgovarajućim profilima i  zahtevima poslodavca, objavljivanje oglasa, edukacija i dokvalifikacija pre zapošljavanja radnika

-       Omladinska Zadruga je dužna da vodi knjigu zadrugara.

-       Način vođenja knjige zadrugara, prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti obavlja se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

-       U knjigu zadrugara upisuje se: lično ime, jedinstveni matični broj zadrugara, odnosno za stranca broj pasoša i država izdavanja ili broj lične karte za stranca u skladu sa zakonom kojim se uređuju uslovi za ulazak, kretanje i boravak stranaca na teritoriji Republike Srbije, poslovno ime, adresa sedišta, matični broj pravnog lica u slučajevima složene zadruge; datum sticanja statusa zadrugara; vrsta, datum i iznos upisanog uloga zadrugara; datum i iznos uplaćenog, odnosno unetog uloga; datum, iznos i način plaćanja članarine; datum i način prestanka statusa zadrugara i datum isplate uloga.

-       Omladinska Zadruga je dužna da trajno čuva knjigu zadrugara i da je redovno ažurira.

-       Zadruga je dužna da knjigu zadrugara drži u sedištu Omladinske zadruge.

-       Omladinska zadruga vodi evidenciju o  sastavljanje računa za izvršene usluge zadrugara angažovane na poslovima preko zadruge (izlazne fakture)

-       Knjigovodstveni poslovi i poslovne transakcije omladinske zadruge pri zapošljavanju radnika - isplata naknade za rad zadrugaru, izrada obračuna i kalkulacija zarada,obračun  i  uplata poreza na dohodak građana
vođenje pdv evidencija

-       plaćanje doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja,vođenje radnih evidencija  i evidencija zarada za zaposlene preko Omladinske zadruge, podnošenje poreskih prijava, prijave-odjave pred Centralnim registrom na socijalno osiguranje i evidencija radnog staža kod nadležnih fondova PIO i ZDR

-       pravno zastupanje  u  spornim potraživanjima  za  izvršene usluge
predstavljanje zadrugara  na tržistu, kreiranje ponude, poslovni ugovori,
druge knjigovodstvene  evidencije…