Tražite nove radnike


Tražite nove radnike


Mogućnost zapošljavanja novih radnika preko Omladinske zadruge Bulevar na Jednostavan, Brz i Fleksibilan način

 

Omladinska zadruga Bulevar pruža svoje usluge po principu takozvanog HITNOG SERVISA – komunikacija preko telefona ili korišćenjem elektronske pošte [pozovite odmah]
Zapošljavanje studenata na studentskim poslovima preko Omladinske zadruge kroz koordiniranje mreže zadrugara i poslodavaca na teritoriji Srbije.


Privremeni poslovi i zapošljavanje radnika i studenata na određeni period po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima preko omladinske zadruge Bulevar, dok potreba za obavljanjem poslova postoji.

Omladinska zadruga Bulevar kroz angažovanje studenata i mladih do 35 godina na studentskim poslovima, na fleksibilan način zapošljava veliki broj svojih zadrugara u zemlji.

Omladinska zadruga BULEVAR iz  Beograda,  zapošljavanjem radnika na brz i efikasan način nudi  kompletan servis poslodavcima za sve profile radnika, na svim lokacijama u Srbiji.

Omladinska zadruga BULEVAR  vodi sve evidencije o radu i zaradama prilikom zapošljavanja radnika preko omladinske zadruge  i na taj način rasterećuje poslodavce i omogućava im da se fokusiraju na razvoj osnovne poslovne delatnosti, te u skladu sa zakonom , vrsi prijavu i odjavu radnika ,obracun zarade i isplatu radnika po zavrsenom poslu. Opsirnije u sekciji ...>Propisi

Zapošljavanjem preko omladinske zadruge BULEVAR  otvara se uput-ugovor o privremenim i povremenim poslovima, koji moze da traje od 1-og dana do 120 radnih dana u skladu sa zahtevima poslodavca.

[pogledajte detaljnu ponudu]  

 

Koraci za saradnju:

Ugovaranje uslova posla i cene rada

Pozovite zadrugu / pošaljite zahtev za radnicima

Evidencija prisustva i fakturisanje zarada

 

 

1. Pozovite zadrugu / pošaljite zahtev za radnicima


 - Koji broj izvršilaca Vam je potreban?

 - Za koji period su Vam potrebi radnici?

 - Opis poslova koji će radnici obavljati?

 - Lokacija obavljanja poslova?

 - Iznos i dinamika isplata zarada?

 

Već imate radnike koje bi ste angažovali preko zadruge?

POZOVITE SAD

poslovnica 1 -  Birčaninova 42  

011/ 3650-156, 3650-157

011/ 3650-158, 3650-159

 

Saradnja između Poslodavca i Omladinske zadruge pre zapošljavanja radnika kroz privremene poslove i zapošljavanje otpočinje dostavljanjem podataka o identifikaciji svoje firme, odnosno da ukoliko potražuje radnike, dostavi overen zahtev za radnicima na tel/fax ili na e-mail zadruge i to podatke sadržane u obrascu: 

ZAHTEV ZA RADNICIMA 

 

 

2. Ugovaranje uslova posla i cene rada sa Omladinskom zadrugom

 

UGOVOR O SARADNJI                            

POJEDINAČNI UGOVOR                                      

CENOVNIK

 

Prilikom zapošljavanja radnika Omladinska zadruga i poslodavac na početku saradnje, ugovaraju angažovanje zadrugara kroz privremene poslove i zapošljavanje  i kroz ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova preko zadruge, potpisivanjem Generalnog ugovora o saradnji.

 

Omladinska  i studentska zadruga BULEVAR vodi sve evidencije o radu i zaradama za poslodavce koji vrše ponudu svojih poslova preko zadruge , a  u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, vrši prijavu i odjavu radnika, obračun zarade i isplatu radnika po završenom poslu. Omladinska zadruga štiti  privatne podatke zzadrugara u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti. Na ovaj način Omladinska zadruga Bulevar pruža dodatne usluge koje omogućavaju olakšano rukovođenje procesom rada od strane poslodavaca.

Za rad preko omladinske zadruge i studentska zadruga BULEVAR otvara se uput-ugovor o privremenim i povremenim poslovima, koji može da traje od 1-og dana do 120 radnih dana. Taj ugovor se može dnevno raskinuti ili produžiti u zavisnosti od Vaših stvarnih potreba.

 Za određene poslove poslodavac ne mora sa radnikom da zaključuje ugovor o radu , već može da ga angažuje po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima, po kome radnik nema sva prava koja bi inače imao kao zaposleni. Reč je o poslovima koji ne smeju da traju duže od 120 dana u kalendarskoj godini.

 

 

Poslodavac-Naručilac ima obavezu da:

 • da zaključi pojedinačni ugovor o privremenim poslovima i zapošljavanju  sa zadrugarom sa rokom trajanja do 120 dana – ugovorom se precizno definišu uslovi rada kod privremenih poslova i zapošljavanja preko Omladinske zadruge
 • da vrši redovnu evidenciju o radnom učinku radnika koji obavljaju poslove preko zadruge na obrascu uputa ili obračunskom listu – dokaz o izvršenju ugovorenih poslova
 • izvrši uplatu ugovorenih naknada za zadrugare zaposlene preko Omladinske zadruge po osnovu privremenih poslova i zapošljavanja – garancija isplate ugovorenog
 • da rukovodi procesom rada i vrši  neposredni nadzor nad radnicima i studentima zaposlenim na studentskim poslovima
 • da obezbedi opremu i sredstva za rad radnika koji obavljaju poslove preko omladinske zadruge koje garantuju maksimalnu zaštitu prilikom obavljanja poslova.
 • da poštuje minimalne osnovice za uplatu socijalnih doprinosa prilikom zapošljavanja radnika preko omladinske zadruge shodno pozitivnim zakonskim propisima
 •  [pregled min.osnovice zarade]  

 

 

3. Evidencija prisustva i fakturisanje zarada

 

Na kraju obračunskog perioda koji saglasno dogovore Omladinska zadruga I poslodavac  (mesečno, polumesečno, nedeljno), poslodavac šalje omladinskoj zadruzi evidenciju radnog učinka - prisustva zadrugara na poslu, koja predstavlja osnov za fakturisanje bruto zarada radnika koji obavljaju poslove preko Omladinske I studentske zadruge.Ova vrsta evidencije pri zapošljavanju radnika preko omladinska i studentske zadruga omogućava adekvatno praćenje izvšenja posla kako od strane poslodavaca, tako i od strane omladinska zadruge.

 

Omladinska i studentska zadruga Bulevar ima obavezu :

-       vršenjenje selekcije i regrutovanje kandidata po odgovarajućim profilima i  zahtevima poslodavca, objavljivanje oglasa, edukacija i dokvalifikacija pre zapošljavanja radnika

-       Omladinska Zadruga je dužna da vodi knjigu zadrugara.

-       Način vođenja knjige zadrugara, prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti obavlja se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

-       U knjigu zadrugara upisuje se: lično ime, jedinstveni matični broj zadrugara, odnosno za stranca broj pasoša i država izdavanja ili broj lične karte za stranca u skladu sa zakonom kojim se uređuju uslovi za ulazak, kretanje i boravak stranaca na teritoriji Republike Srbije, poslovno ime, adresa sedišta, matični broj pravnog lica u slučajevima složene zadruge; datum sticanja statusa zadrugara; vrsta, datum i iznos upisanog uloga zadrugara; datum i iznos uplaćenog, odnosno unetog uloga; datum, iznos i način plaćanja članarine; datum i način prestanka statusa zadrugara i datum isplate uloga.

-       Omladinska  Zadruga je dužna da trajno čuva knjigu zadrugara i da je redovno ažurira.

-       Zadruga je dužna da knjigu zadrugara drži u sedištu Omladinske zadruge.

-       Omladinska zadruga vodi evidenciju o  sastavljanje računa za izvršene usluge zadrugara angažovane na poslovima preko zadruge (izlazne fakture)

-       Knjigovodstveni poslovi i poslovne transakcije omladinske zadruge pri zapošljavanju radnika - isplata naknade za rad zadrugaru, izrada obračuna i kalkulacija zarada,obračun  i  uplata poreza na dohodak građana

vođenje pdv evidencija

-       plaćanje doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja,vođenje radnih evidencija  i evidencija zarada za zaposlene preko Omladinske zadruge, podnošenje poreskih prijava, prijave-odjave pred Centralnim registrom na socijalno osiguranje i evidencija radnog staža kod nadležnih fondova PIO i ZDR

-       pravno zastupanje  u  spornim potraživanjima  za  izvršene usluge
predstavljanje zadrugara  na tržistu, kreiranje ponude, poslovni ugovori,
druge knjigovodstvene  evidencije…

 

 

Prednosti saradnje

 

Prednosti saradnje sa Omladinskom i studentskom zadrugom Bulevar

 

Poslodavac, prilikom zapošljavanja radnika do 30 godina starosti preko omladinske zadruge kao i studenata na studentskim poslovima ima niz pogodnosti u saradnji sa zadrugom, i to:   

 • Mogućnost oslobađanja od administrativnih radnji kod prijema, zamene ili otpuštanja radnika i sa tim povezanim finansijskim uštedama
 • Mogućnost rasterećenja procesa rada vezano za kadrovske i obračunske evidencija (ugovori, obračuni,  itd.) i poveravanje tog posla Omladinskoj i stduentskoj zadruzi BULEVAR
 • oslobađa se sistematizacije radnih mesta za obezbeđene izvršioce i sa time povezanim pravnim teškoćama vezanim za tumačenje pozitivnih zakonskih propisa.
 • Studentski poslovi - povoljna obračunska kategorija radnika za povremena angažovanja za poslove preko Studentske i omladinske zadruge
 • Naručioca finansijski ne opterećuju bolovanja, godišnji odmori, odsustva radnika
 • dostupnost izvorima podataka od 15.000 aktivnih kandidata u bazi podataka Omladinske zadruge u skladu sa propisima koji regulišu zaštitu ličnih podataka građana
 • Omladinska i studentska zadruga Bulevar uvek obezbeđuje kvalifikovane rezervne izvršioce  poslova za slučaj odsustva, bolovanja
 • Finansijska ušteda regrutacije i selekcije kandidata kroz poveravanje poslova Omladinskoj zadruzi
 • Zapošljavanje radnika na celoj teritoriji Republike Srbije

 

 

Poslodavci

 

CENA RADA

Prilikom ugovaranja obavljanje poslova i zapošljavanja radnika, omladinska zadruga i poslodavac utvrđuju cenu rada u skladu sa cenovnikom zadruge, odnosno ponuđenim zaradama poslodavca.

Pre angažovanja preko Omladinske i studentske zadruge, radnici se blagovremeno obaveštavaju o ponuđenim uslovima pri zapošljavanju radnika a takođe se bliže definišu uslovi angažovanja prvobitno objavljeni u oglasu za posao.

Fleksibilna priroda rada preko Omladinske i studentske zadruge, omogućava ugovaranje optimalne naknade za izvršeni rad kako za Zaposlene tako i za Poslodavce.

Obzirom da je u ugovaranje cene rada sa poslodavcem uključena i Omladinska zadruga, to se na taj način garantuje isplata ugovorenog za izvršene poslove.

[Cenovnik rada] 


UGOVOR O SARADNJI

Poslodavac i Omladinska zadruga potpisuju međusobni ugovor o saradnji i upućivanju zadrugara na rad kod poslodavca. Pogledajte tekst ugovora koji potpisujemo sa svim poslodavcima:

[Generalni ugovor o saradnji] 

 

Generalnim ugovorom o saradnji definišu se uslovi za obavljanje poslova preko Omladinske zadruge i zapošljavanje radnika.

Definisanje uslova za zapošljavanje radnika generalnim ugovorom omogućava dodatnu zaštitu zaposlenih preko Omladinske i studentske zadruge.

Sve ugovorene poslove zadrugar angažovan preko Omladinske zadruge Bulevar obavlja pod neposrednim rukovodstvom, uputstvima i nadzorom naručioca-poslodavca ,  u slučaju drugačije potrebe Omladinska Zadruga i poslodavac zakljuciće poseban ugovor.

Naručilac ne može zadrugarima angažovanim preko Omladinske zadruge poveriti obavljanje poslova koji se obavljaju pod posebnim uslovima i gde postoji povećana opasnost od povredjivanja i profesionalnih oboljenja.

 

OBAVEZE  OMLADINSKE ZADRUGE PRI ZAPOŠLJAVANJU RADNIKA

 • otvaranje UPUTA OMLADINSKE ZADRUGE - Narucilac je obavezan da primi na rad samo zadrugara koji ima uredno otvoren uput za rad i clansku kartu omladinske zadruge “BULEVAR”.
 • Poslodavac moze i sam da nadje radnika po osnovu privremenih poslova i zapošljavanja , ali ga prethodno mora uputiti u Omladinsku zadrugu radi prijave i otvaranja uputa za rad,ukoliko ispunjava uslove za sticanje statusa zadrugara prema zadruznim pravilima.
 • izdavanje POJEDINAČNOG UGOVORA između poslodavca i radnika- Pojedinacnim ugovorom o obavljanju privremeno povremenih poslova i privremenom zapošljavanju preko omladinske zadruge Poslodavac posebno ugovara: vrstu poslova, period rada, radno vreme i strucnu spremu za konkretni posao ,odnosno unosi licne podatke o clanu zadruge.
 • U slucaju promene vrste posla na kojima radi clan Zadruge, poslodavac će zakljuciti novi ugovor , ili anex ugovora ,i naznaciti vrstu i duzinu trajanja takvog posla .
 • obezbeđivanje potrebnog broja izvršioca kroz predselekciju i regrutaciju – Omladinska zadruga Bulevar je jedina odgovorna za prvobitnu selekciju pri zapošljavanju radnika pri čemu obezbeđuje rezervne izvršioca za zamenu angažovanih radnika
 • Omladinska i studentska zadruga je odgovorna za:

- sastavljanje računa za  izvršene usluge zadrugara 
- obračun i isplata uplaćenih bruto zarada zadrugara
- vođenje radnih evidencija  i evidencija zarada, podnošenje poreskih prijava, prijave-odjave na socijalno osiguranje i evidencija radnog staža kod nadležnih fondova PIO i ZDR, pri zapošljavanju radnika preko Omladinske zadruge kao i za obavljanje drugih administrativnih poslova (potvrde, izvodi, listinzi zarada itd) – Pružanje ovih usluga od strane omladinske zadruge predstavlja dodatno rasterećenje za poslodavce koji mogu da se fokusiraju na razvoj primarne poslovne delatnosti.

 

 

Prilikom zapošljavanja preko Omladinske zadruge, obaveze poslodavca gde zadrugar radi su;  

-obaveza zaključivanja pojedinačnog ugovor o privremenim poslovima sa zadrugarom – navedenim ugovorom se precizno definišu sva prava i obaveze kako Zaposlenog tako i poslodavca

- vođenje evidencije radnog učinka radnika koji obavlja poslove preko zadruge (na obrascu uputa ili obračunskom listu) – ova vrsta evidencije je značajna za zadrugare koji na taj način imaju dokaz o ostvarenom random iskustvu

- isplata ugovorene naknade Omladinskoj i studentskoj zadruzi – predstavlja garanciju isplate studentima i mladima za obavljene studentske poslove.

- Upravljanje procesom rada i neposredni nadzor nad radnicima zaposlenim preko Omladinske zadruge

- obezbeđivanje neophodne opreme i sredstava za rad –garantuje maksimalnu zaštitu mladima zaposlenim preko Omladinske zadruge

-poštovanje propisa o  minimalnoj osnovici za uplatu socijalnih doprinosa... [pregled min.osnovice zarade]